Baggrund

Eskov Strandpark er med sine 272 sommerhusgrunde Skive Kommunes 4. største sommerhusområde. Området er det største sommerhusområde i Nordsalling, der er et af de områder i kommunen med lavest gennemsnitsindkomst. Eskov Strandpark og de tilhørende aktiviteter er derfor en væsentlig dynamo for lokalsamfundet i sommerhalvåret samt i de øvrige ferieperioder.

Sommerhusområdet har en aktiv grundejerforening, der ønsker at udvikle området og gøre det endnu mere attraktivt for en bredere målgruppe. Områdets aktiviteter er i dag koncentreret omkring vandaktiviteterne og især bådebroen og den nye badebro. Udover aktiviteterne i vandet er adgangen til kystnær natur en stor ressource for området, som grundejerforeningen ønsker at udnytte bedre. Blandt andet ligger der i den sydlige ende af området en 40 ha stor plantage, heraf ejer grundejerforeningen 6,5 ha.

For at fastholde Eskov Strandparks attraktive kvaliteter blev en ny legeplads, Grillhytte og shelter indviet sommeren 2011. Legepladsen er siden da blevet fornyet og udvidet med muligheder for aktiviteter. Der er således skabt en park med aktiviteter af høj kvalitet for områdets sommerhusejere, borgere generelt i Nordsalling og turister fra ind- og udland. På den måde kombineres gæstfrihed med et ønske om at fastholde og gerne udvide sommerhusområdets lokaløkonomiske effekt i Nordsalling.

Eskov Strandparks grundejerforening ønskes i fremtiden kendt for dets gæstfrihed og mange aktiviteter knyttet til fjord og skov for alle aldersgrupper inklusiv gangbesværede og folk med handicap. I den forbindelse ønskes sommerhusområdets stier på sigt koblet sammen med de planlagte kyststier i Selde Sogn samt stierne mod syd ved Urhøje og Junget Krat. På den måde kan projektet være med til at fremme de politiske visioner om en sammenhængende Fjordsti i hele kommunen. Eskov Strandpark ønsker som sommerhusområde at skille sig ud ved at have særligt fokus på handicappedes og gangbesværedes adgang til parkens faciliteter, blandt andet for at udvide målgruppen af potentielle købere eller lejere til områdets sommerhuse

 

 

Kvalitetsløftet af Eskov Strandpark søges skabt i en synergi af følgende tiltag:
Rensningsanlægget sløjfes ved at bassinet fyldes op, trådhegnet fjernes og servicebygningen nedrives.
I stedet placeres tre shelters i rundtømmer omkring et bålsted i områdets sydligste ende tæt på den eksisterende vandrerutes indgang til plantagen. Både shelters og bålsted bygges op, så de kan anvendes af gangbesværede og folk med handicap.
Den udtjente badebro udskiftes med en ny og mere handicapvenlig badebro. Broen bliver tilgængelig for kørestolsbrugere ved opsætning af ramper og gelænder. Yderst på broen opstilles bænke.

Toiletraketten erstattes af et nyt toilethus på 4,8 m2 med brus, indrettet så det også kan benyttes af gangbesværede og folk med handicap.
Umiddelbart sydøst for toiletbygningen opføres en overdækket madpakke-, grill- og bålhytte, hvor der i dag står en rusten jerncontainer. Hytten indrettes fleksibelt med flytbar grill, løse borde og bænke, så anvendelsesmulighederne maksimeres. Også hyttens konstruktion og indretning tager hensyn til gangbesværede og handicappede.
Synergien mellem de nye elementer indbyrdes og i forhold til eksisterende legeplads, jollebro, beachvolleybaner og plantage sikres ved udvidelse af stinettet (rød stiplet linje) samt forbedring af eksisterende (gul linje). Derudover forbedres og opdateret markeringsmateriel (stolper, piktogrammer m.m.) ligesom stiunderlag på udvalgte strækninger tilrettes hensynet til gangbesværede og handicappede.
Gennemgående for hele projektet er, at der opstilles borde og bænke ved faciliteterne og med jævne mellemrum langs stisystemet, så ældre og andre knapt så mobile brugere, kan holde hvil efter behov.

Synergien ønskes yderligere sikret ved at styrke formidlingen og synliggørelsen af områdets kvaliteter for den ønskede målgruppe. Der skal derfor udarbejdes en folder til omdeling i sommerhusområdet, turistinformationer, dagligvarebutikker m.m. samtidig med at der i området opstilles informationsstandere på udvalgte lokaliteter.
Målgrupper

Gennem realisering af projektet åbner Eskov Strandparks Grundejerforening i samarbejde med Skive Kommune op for en ny og spændende fjordpark, hvor kombinationen af de forskellige aktiviteter i vand, på land og i skoven kan understøtte udendørsaktiviteter for en bred målgruppe. Man kan forestille sig børn og ældre fælles om mange af aktiviteterne i bålhytten, ved legepladsen og i vandet. Man kan forestille sig havkajakroere lægge til ved stranden og overnatte i de tre shelters. Man kan forestille sig skoleelever fra Selde komme oftere til stranden for at lære om naturen i naturen kombineret med et sundt måltid over bål. Man kan forestille sig mange ting…

Umiddelbart og mere konkret har projektet fokus på følgende kendte målgrupper:
Eskov Strandpark Grundejerforening
Skolen og dagplejen fra Selde
Turister på forbifart, i sommerhusene og fra søsiden
Plejehjemmet i Selde
Naturvejledningen SNS
Lokale fra Nordsalling generelt
Det forventes at realiseringen af projektet inden for kort tid vil øge kendskabet til målgrupper, der har glæde af fjordparken.

Organisering
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Eskov Strandpark og Skive Kommune. Skive kommune varetager opgaven med op- og nedtagning af badebroen og rengøring af toiletbygningen i sommerhalvåret. Eskov Strandpark varetager det daglige tilsyn med området og vedligeholder selv det grønne område med dets faciliteter som hidtil. Eskov Strandpark er tovholder på den praktiske gennemførelse (byggeri m.m.) samt søger nødvendige tilladelser.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok